Prírodná rezervácia Baba pod Vihorlatom

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1063
Výmera chráneného územia: 379 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1999
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Košiciach
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Košiciach č. 3/1999 z 19.4.1999
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Vihorlat
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia PR je ochrana porastov pralesovitého charakteru s ukážkou mohutných bukov a javorov horských a s masovým výskytom skopolie kránskej.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Sobrance
Obec: Remetské Hámre
Katastrálne územie: Remetské Hámre
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Vihorlat
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Snina 38-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam