Prírodná pamiatka Čakanovský profil

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 234
Výmera chráneného územia: 6 889 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: ONV Lučenec
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV Lučenec č.1/90 z 24.4.1990, schválené uznesením Pléna č. 12 z 24.4.1990 VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Lokalita je súčasťou 1 270 m dlhého profilu, s takmer úplným sledom pribrežnomorského a kontinentálneho horninového súboru spodného miocénu. Za chránené sú vyhlásené len dva bývalé ťažobné priestory, na začiatku a na konci čakanovského geolog. profilu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Obec: Čakanovce
Katastrálne územie: Čakanovce
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Cerová vrchovina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 19
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00234_0019 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00234_0004 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00234_0024 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00234_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00234_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00234_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00234_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00234_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00234_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00234_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00234_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00234_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00234_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00234_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00234_0016 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00234_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00234_0018 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00234_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00234_0021 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam