Prírodná rezervácia Šmatlavé uhlisko

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1000
Výmera chráneného územia: 84 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1996
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresny urad zivotneho prostredia v Senici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška OÚŽP v Senici č. 1/1996 z 15.1.1996 - ú. od 29.3.1996, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana zachovalých lesných spoločenstiev Bielych Karpát v najnižšom vegetačnom stupni s veľkou druhovou diverzitou, dobre vyvinutým bylinným podrastom a početnými populáciami ohrozených vstavačovitých rastlín a množstvom druhov teplomilného hmyzu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Obec: Skalica
Katastrálne územie: Skalica
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Holíč 34-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam