Chránený areál Vodná nádrž Petrova Ves

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1001
Výmera chráneného územia: 348 036 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1996
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Senici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Okresného úradu životného prostredia v Senici č. 2/1996 z 11.3.1996 - účinnosť od 10.6.1996
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: Ochrana významnej ornitologickej lokality s výskytom mnohých chránených, vzácnych a ohrozených hniezdiacich a migrujúcich druhov vtákov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Obec: Petrova Ves
Katastrálne územie: Petrova Ves
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 34-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam