Národná prírodná pamiatka Drienovská jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1002
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1996
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 293/1996 Z.z. z 30.9.1996
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Významná lokalita výverovej jaskyne, možný zdroj podzem. vôd. Cenné unikátne monokryštály kalcitu a kôry kryštal. sádrovca. J.je pravidelne osídľovaná kolóniami netopierov. Jedna z reprezent.lokalít svet.p.a k.dedičstva "J.Slovenského a Aggtelek.krasu".
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Drienovec
Katastrálne územie: Drienovec
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Slovenský kras
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Turňa nad Bodvou 37-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam