Prírodná rezervácia Muráň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1010
Výmera chráneného územia: 1 806 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1996
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Okresného úradu životného prostredia v Spišskej Novej Vsi č. 1/1996 z 15. marca 1996
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Slovenský raj
Predmet ochrany: Ochrana jedľ. a jedľovo-smrek. lesov v okolí Muráňa (1260 m n. m.) vo Volovských vrchoch. Zachovalé a zväčša pôvodné les. spoločenstvá prales. charakteru majú pôvodoochr. a vodohosp. funkciu, sú stanovišťom viacerých vzácnych a ohrozených biol. taxónov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Spišská Nová Ves
Katastrálne územie: Spišská Nová Ves
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam