Prírodná pamiatka Rieka Myjava

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1011
Výmera chráneného územia: 349 384 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1996
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZV KÚ v Trenčíne č. 3/1996 z 11.11.1996 - ú. od 20.2.1997, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: Ochrana prirodzeného vodného toku so zachovalými brehovými porastami, ktorý má veľký ekostabilizačný a hydromelioračný význam a predstavuje regionálny biokoridor.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky, Trnavský
Okres: Myjava, Senica
Obec: Stará Myjava, Prietrž, Brestovec, Jablonica, Myjava, Osuské, Podbranč
Katastrálne územie: Stará Myjava, Prietrž, Brestovec, Jablonica, Myjava, Osuské, Podbranč
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-13, 35-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam