Prírodná rezervácia Sokolec

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1017
Výmera chráneného územia: 732 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1997
Rok poslednej novelizácie: 1999
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.1/1997 z 23.1.1997 Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.16/1999 z 5.8.1999 - - oprava
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia PR je ochrana územia s pestrou geolog. stavbou a so systémom viacerých tektonických porúch na SV okraji pohoria Tríbeč. Vyskytuje sa tu aj geomorfolog.útvar zvaný hogback (kozí chrbát) - kolmé úklony kremencových lavicových súvrství.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Obec: Malá Lehota, Veľké Pole
Katastrálne územie: Malá Lehota, Veľké Pole
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Ponitrie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam