Prírodná rezervácia Habáňovo

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1027
Výmera chráneného územia: 33 533 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1997
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v B. Bystrici č. 7/1997 z 28.2.1997, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 1/2007 z 22.1.2007 - účinnosť od 1.2.2007
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Územie predstavujú rašelinné lúky a svahové prameniská s výrazným uplatnením ohrozených druhov flóry a fauny mokradných ekosystémov, významných aj z hľadiska Ramsar. dohody. Územie značne zachovalé, značný vedecko- -výskumný potenciál.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Detva
Obec: Látky
Katastrálne územie: Látky
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam