Prírodná rezervácia Hrabovo

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1038
Výmera chráneného územia: 155 271 m2
Výmera ochranného pásma: 64 626 m2
Rok vyhlásenia: 1997
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZV KÚ v B. Bystrici č.15/1997 z 30.7.1997 - ú. od 6.3.1998 VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň o. - ú. od 1.4.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Ochrana vlhkomilných lúčnych spoločenstiev Poiplia s koncentrovaným výskytom chráneného a kriticky ohrozeného druhu flóry Slovenska korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Poltár
Obec: Kalinovo
Katastrálne územie: Kalinovo
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam