Prírodná rezervácia Ipeľské hony

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1051
Výmera chráneného územia: 293 908 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1998
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.12/1998 z 30.11.1998 Oprava z 18.6.1999
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Ochrana pôvodných močiarnych a vodných biotopov Poiplia ako súčasti územia zapísaného medzi lokality Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Obec: Ipeľské Predmostie
Katastrálne územie: Ipeľské Predmostie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam