Prírodná pamiatka Cetuna

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1054
Výmera chráneného územia: 2 869 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1999
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Trenčíne č. 1/1999 z 21.1.1999, 4. stupeň o. - všeob. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - ú. od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia PP je ochrana významnej slatinnej lúky v masíve Javoriny s výskytom chránených a ohrozených druhov vstavačovitých rastlín (Gymnadenia densiflora, Epipactis palustris, Eriophorum latifolium). Žije tu reliktný mäkkýš Vertigo moulisiana.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Bzince pod Javorinou
Katastrálne územie: Horné Bzince
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Nové Mesto nad Váhom 35-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam