Chránený areál Bratkovčík

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1055
Výmera chráneného územia: 203 940 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1999
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Žiline
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Žiline č. 1/1999 z 2.2.1999 - ú. od 1.7.1999
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Horná Orava
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásený z dôvodu zabezečenia ochrany vzácnych a ohrozených druhov fauny a flóry a celkového zachovania a ochrany biodiverzity mokraďných biotopov na severnom Slovensku.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Tvrdošín
Obec: Trstená
Katastrálne územie: Trstená
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Horná Orava
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Oravská priehrada 26-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam