Prírodná rezervácia Dálovský močiar

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1056
Výmera chráneného územia: 824 501 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1999
Rok poslednej novelizácie: 2012
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: KÚŽP v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2012 z 26. apríla 2012 - ú. od 1.6.2012
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je ochrana biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), biotopov národného významu, druhov európskeho významu a druhov národného významu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 2. stupeň
4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Obec: Veľká nad Ipľom
Katastrálne územie: Veľká nad Ipľom
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
Mapa Dálovský močiar Dalovky_mociar199 1 / 1 - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
Vyhláška Dálovský močiar Dalovky_mociar200 1 / 3 - Zobraziť sken
Vyhláška Dálovský močiar Dalovky_mociar201 2 / 3 - Zobraziť sken
Vyhláška Dálovský močiar Dalovky_mociar202 3 / 3 - Zobraziť sken

Späť na zoznam