Prírodná rezervácia Martalúzka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1057
Výmera chráneného územia: 1 548 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1999
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.2/1999 z 25.3.1999
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Zabezpečenie ochrany krajinársky hodnotného územia so skalným amfiteátrom a zachovalými živočíšnymi a rastlinnými spoločenstvami, kt. sa viažu na prirodzené les. spoločenstvá šiesteho a siedmeho vegetačného stupňa a subalpínske lúky.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický, Prešovský
Okres: Brezno, Poprad
Obec: Telgárt, Liptovská Teplička, Šumiac
Katastrálne územie: Telgárt, Liptovská Teplička, Šumiac
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-11 (M 34-113-A)
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam