Národná prírodná rezervácia Šiance

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1059
Výmera chráneného územia: 1 320 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1999
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č.5/1999 z 25.3.1999
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Muránska planina
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany územia s členitou a výraznou geomorfolog.stavbou, na ktorú sú viazané prirodzené lesné spoločenstvá druhého až piateho les. vegetačného stupňa s výskytom mnohých chránených a ohrozených druhov fauny a flóry.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Obec: Muráň, Muránska Huta
Katastrálne územie: Muráň, Muránska Huta
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Muránska planina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Muráň 37-13 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Šance
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam