Prírodná pamiatka Tesárska roklina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1060
Výmera chráneného územia: 7 759 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1999
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č.7/1999 z 25.3.1999
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: PR predstavuje krátke jedinečné kaňonovité údolie,budované epiklastickými sedimentmi vulk.pôvodu zo štiav.stratovulkánu. Unikátne je na stene zaznamenaná chaotická sedimentácia v delte miestneho pratoku, čo je doklad o tom, že v tejto oblasti bolo more.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Obec: Hontianske Tesáre
Katastrálne územie: Hontianske Tesáre
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-11
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam