Chránený areál Vinohrady

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1062
Výmera chráneného územia: 357 860 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1999
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.12/1999 z 25.3.1999
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: CHA je vyhlásený z dôvodu zabezpečenia ochrany teplomil-ných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev vyznačujúcich sa vysokou druhovou diverzitou s hojným výskytom ohrozené-ho ľanu chlpatého hladkastého (Linum hirsutum ssp. glabre-scens).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Chrámec
Katastrálne územie: Chrámec
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Cerová vrchovina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Rimavská Seč 47-11
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam