Prírodná pamiatka Pyramída

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1071
Výmera chráneného územia: 66 688 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1999
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č. 25/1999 z 11.8.1999
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na zabezpečenie ochrany územia s výskytom xerotermnej flóry a fauny s prvkami panónskych a mediterán. spoločenstiev v stredohorských podmienkach. Vyskytujú sa tu aj andezitové skalné útvary na strednom toku Slatiny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolenská Slatina
Katastrálne územie: Zvolenská Slatina
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Zvolen 36-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam