Chránený areál Mostová

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1079
Výmera chráneného územia: 235 548 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2000
Rok poslednej novelizácie: 2020
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Nitre
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády SR č. 162/2020 Z. z. z 10. júna 2020, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová - účinnosť od 1.7.2020
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: zóna B 4. stupeň o. 20,2941 ha, zóna C 3. stupeň o. 3,2607 ha Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: prioritný biotop európskeho významu: Sl1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340* https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/162/ZZ_2020_162_20200701.pdf mapa https://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSiteMap/111
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Veľké Kosihy
Katastrálne územie: Veľké Kosihy
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Zemianska Olča 45-34 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Dérhídja
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam