Prírodná rezervácia Mokrá Poľana

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1082
Výmera chráneného územia: 135 244 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2000
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.1/2000 z 25.2.2000 Podľa VZV KÚ v Banskej Bystrici č.6/2003 zo 4.3.2003 tu platí 4.stupeň o.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Muránska planina
Predmet ochrany: PR je zriadená na ochranu jedinečného a zriedkavého príkladu podmáčaných lesných a lúčnych spoločenstiev v krasovom území na karbonátovom podloží.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Šumiac
Katastrálne územie: Šumiac
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Muránska planina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Muráň 37-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam