Prírodná rezervácia Steblová skala

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1088
Výmera chráneného územia: 373 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2000
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 7/2000 z 31. marca 2000
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu lesných, lesostepných a stepných biotopov Cerovej vrchoviny, na ktoré sa viaže výskyt mnohých chránených druhov fauny a flóry. Ukážkovo vypreparovaný vulk.útvar sop.komína,bazalt.žíl a výlevov a zachovalú stĺp.odlučnosť čadiča.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Gemerské Dechtáre, Hajnáčka
Katastrálne územie: Gemerské Dechtáre, Hajnáčka
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Cerová vrchovina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam