Prírodná rezervácia Ryžovisko

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1092
Výmera chráneného územia: 580 764 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2000
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č.19/2000 z 30.11.2000
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: PR je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany mokraďných ekosystémov v nive Ipľa, na ktoré sa viaže výskyt chránených a ohrozených druhov fauny a flóry.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Obec: Ipeľské Predmostie
Katastrálne územie: Ipeľské Predmostie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Vinica 46-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam