Prírodná pamiatka Turovský sopúch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1094
Výmera chráneného územia: 2 669 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2001
Rok poslednej novelizácie: 2010
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.2/2010 z 5.1.2010 - účinnosť od 15.1.2010
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia prírodnej pamiatky je ochrana prívodného sopečného kanála, ktorý je významným krajinotvorným prvkom a biotopom teplomilných druhov rastlín a živočíchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Turová
Katastrálne územie: Turová
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam