Prírodná rezervácia Klubinský potok

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1096
Výmera chráneného územia: 8 258 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2000
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Žiline
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Žiline č.4/2000 z 24.10.2000
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Kysuce
Predmet ochrany: Ochrana aluviálnych jelšových porastov, sprevádzajúcich vodný tok s mierne meandrujúcimi prítokmi. Výskyt viacerých vzácnych druhov rastlín.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Klubina
Katastrálne územie: Klubina
Príslušnosť k VCHÚ: Chránená krajiná oblasť Kysuce
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Čadca 26-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam