Prírodná pamiatka Bíňanský sprašový profil

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 11
Výmera chráneného územia: 3 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Nových Zámkoch
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nar.ONV N. Zámkoch a uzn. XIII. plenárneho zasadania č. 1/840131 z 31.1.1984 - ú. od 15.2.1984, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu sprašového profilu na brehu Hrona, 5-10 m vysokého, ako vzácneho javu v rámci povodia tejto rieky na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno- -výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Bíňa
Katastrálne územie: Bíňa
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Gbelce 45-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00011_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00011_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00011_0004 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00011_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00011_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam