Prírodná pamiatka Mostovské presypy

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 110
Výmera chráneného územia: 30 721 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Galante
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Galante č. 11-V./1983 zo dňa 9.9.1983 - ú. od 9.10.1983, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP Trnava č. 1/2004 z 9.7.2004 - ú. od 1.9.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Význam ochrany spočíva v zachovaní typických útvarov nížiny, ktoré poskytujú posledné útočiská pre teplo- a pieskomilnú flóru a faunu v okolitej poľnohospodársky využívanej krajine.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Obec: Mostová
Katastrálne územie: Mostová
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Šaľa 45-14 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Mostovianske presypy
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 6
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00110_0015 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00110_0002 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00110_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00110_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00110_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00110_0014 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam