Prírodná pamiatka Zliechovský močiar

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1101
Výmera chráneného územia: 28 038 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2001
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Trenčíne č. 1/2001 z 25.9.2001 - účinnosť od 1.12.2001
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Strážovské vrchy
Predmet ochrany: Ochrana mokraďových biotopov ako fragmentu prameniskovej oblasti Slávikovského potoka, keďže z floristického,fytocenologického a synekologického hľadiska ide o cenné územie s typickými a druhovo pomerne bohatými spoločenstvami.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Valaská Belá 35-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam