Prírodná pamiatka Zlepencová terasa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1105
Výmera chráneného územia: 12 076 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2001
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Nitre
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZV KÚ v Nitre č. 4/2001 z 25.10.2001 - ú. od 1.1.2002, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana zachovaných zvyškov riečnych terás na Ipeľskej nive.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Šahy
Katastrálne územie: Šahy
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Šahy 46-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam