Chránený areál Hrabiny

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1108
Výmera chráneného územia: 70 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2002
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Bratislave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Bratislave č. 1/2002 zo 17.1.2002
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Bratislava
Predmet ochrany: Ochrana lokality výskytu najväčšej známej populácie kriticky ohrozeného a vzácneho rastl. druhu kozinca drsného (Astragalus asper Wulfen ex. Jacq.), ako jedinej na Slovensku a prír. hodnotného územia luž. lesa v dotyku so silne urbanizovaným prostredím.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 44-23, 44-24, 44-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam