Chránený areál Revúca

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1115
Výmera chráneného územia: 392 192 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2002
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: K.ú. v Žiline
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná právna vyhláška Krajského úradu v Žiline č. 1/2002 z 15.4.2002,
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: CHA Revúca predstavuje zachovalú podhorskú riečkus aluviálnymi močiarmi, slatinnými lúkami a brehovými porastami, na ktorej sa vďaka čistej vode a prirodzenému korytu udžal kriticky ohrozený druh našej fauny -
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Nízke Tatry, Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Donovaly 36 - 12 Ružomberok 26 - 34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam