Chránený areál Nesvadské piesky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1118
Výmera chráneného územia: 353 160 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2020
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VNariadenie vlády SR č. 159/2020 Z. z. z 10. júna 2020, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky - účinnosť od 1.7.2020
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: zóna C 3. stupeň o. 16,0025 ha, zóna D 2. stupeň o. 19,3135 ha Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: biotopy európskeho významu Pi2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch (6120*) a Tr4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch (6260*). Biotop druhu živočícha európskeho významu tchor svetlý (Mustela eversmanii). Biotopy druhov rastlín národného významu kurička klbkatá (Minuartia glomerata), kurička sivastá (Minuartia glaucina), silenka dneperská (Silene borysthenica), stavikrv piesočný (Polygonum arenarium), biotop druhu živočícha národného významu – koník stepný (Acrida ungarica). https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/159/ZZ_2020_159_20200701.pdf mapy: http://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSiteMap/129 http://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSiteMap/739
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 2. stupeň
3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Nesvady
Katastrálne územie: Nesvady
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: list č. 45 - 41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam