Prírodná rezervácia Gajdošovo

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1125
Výmera chráneného územia: 182 819 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2002
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZV KÚ v B.Bystrici č. 5/2002 z 9.10.2002 - ú. od 1.12.2002, VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň o. - ú. od 1.4.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Z dôvodu zabezpečenia ochrany vlhkých až mezofilných spoločenstiev na lúkach a pasienkoch zachovaných z lazníckeho obdobia hospodárenia na noeovulkanitoch Slovenského stredohoria s výskytom viacerých chránených druhov flóry a fauny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Štiavnické vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Krupina 36-34 Banská Štiavnica 36-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam