Prírodná rezervácia Beckovské Skalice

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1129
Výmera chráneného územia: 295 481 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2003
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Trenčíne č. 2/2003 z 20.10.2003 - účinnosť od 1.12.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ojedinelé zvyšky antropogénnych pasienkov a riedkolesia v Beckovskej bráne 200 m od fytogeograf. hranice. Vzácna plocha pre výskum v geovedných disciplínach. Refúgium vzácnych taxónov organizmov. Význ. ekostabil. element krajiny so značnou biodiverzitou.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Beckov
Katastrálne územie: Beckov
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-14 Nové Mesto nad Váhom
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam