Prírodná rezervácia Vlčia

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1132
Výmera chráneného územia: 212 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2004
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad životného prostredia v Prešove
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška KÚŽP v Prešove č. 2/2004 z 20.2.2004, ktorou sa vyhlasuje súkromná PR Vlčia - účinnosť od 1.4.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia súkromnej PR je zabezpečenie ochrany evolučných procesov v komplexe pôvodných a prirodzených lesných porastov a častí horských lúk pohoria Čergov so zachovalým zložením drevín a rastlinných a živočíšnych spoločenstiev.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: áno
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Obec: Olejníkov
Katastrálne územie: Olejníkov
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bardejov 27-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam