Prírodná rezervácia Rysia

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1133
Výmera chráneného územia: 304 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2004
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 1/2004 z 3.3.2004, ktorou sa vyhlasuje súkromná PR Rysia - účinnosť od 1.4.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana evolučných procesov v komplexe prirodzených lesných porastov Strážovských vrchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: áno
Lokalizácia
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Valaská Belá 35-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam