Prírodná rezervácia Starý háj

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1134
Výmera chráneného územia: 766 520 m2
Výmera ochranného pásma: 107 197 m2
Rok vyhlásenia: 2005
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad životného prostredia v Bratislave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 3/2005 z 15.2.2005 - ú. od 1.3.2005
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Bratislava
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia PR a jej ochranného pásma je ochrana prirodzeného lužného lesa s výskytom viacerých chránených druhov rastlín a živočíchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 44-23, 24, 42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam