Prírodná rezervácia Barania hlava

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1135
Výmera chráneného územia: 134 050 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2006
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška KÚŽP v Banskej Bystrici č. 1/2006 z 2.2.2006, ktorou sa vyhlasuje PR Barania hlava - ú. od 1.3.2006, platí 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Ochrana zachovalých biotopov európskeho významu aktívne vrchoviská a rašeliniskové smrekové lesy a ohrozených a zriedkavých druhov národného významu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Podkonice
Katastrálne územie: Podkonice
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam