Prírodná pamiatka Malá drienčanská jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1136
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 306 752 m2
Rok vyhlásenia: 2006
Rok poslednej novelizácie: 2008
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad ŽP v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 4/2006 z 26.6.2006 (ú. od 1.8.2006) a č. 3/2008 z 26.5.2008 (ú. od 1.7.2008), verejne prístupná jaskyňa
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: V ochrannom pásme jaskyne - prírodnej pamiatky - sú predmetom ochrany citlivé jaskynné ekosystémy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam