Chránený areál Brvnište

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1137
Výmera chráneného územia: 747 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2006
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 6/2006 z 27.11.2006, ktorou sa vyhlasuje CHA Brvnište - účinnosť od 1.1.2007, platí 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Ochrana zachovalých biotoppov európskeho významu s exklávnym výskytom chráneného druhu cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam