Prírodná pamiatka Brekovská jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1138
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 152 648 m2
Rok vyhlásenia: 2006
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: NR SR, Krajský úrad ŽP v Prešove
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: zákon NR SR č. 543/2002 Z. z., vyhláška KÚŽP v Prešove č. 6/2006 z 11.12.2006 - účinnosť od 1.2.2007
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Predmetom ochrany sú citlivé jaskynné krasové geosystémy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam