Chránený krajinný prvok Vápenický potok

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1139
Výmera chráneného územia: 25 161 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2007
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2007 z 20. marca 2007, ktorou sa vyhlasuje CHKP Vápenický potok - účinnosť od 1.4.2007
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Bratislava
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného územia je zabezpečenie ochrany prirodzeného podmáčaného jelšového porastu pozdĺž Vápenického potoka. Ide o spoločenstvo lesného prirodzeného charakteru, bez zastúpenia nepôvodných prvkov, ktoré plní funkciu biokoridoru. Cieľom ochrany je ponechať toto spoločenstvo prirodzenému vývoju bez ďalších zásahov a zachovanie ekologickej funkcie územia.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava - Záhorská Bystrica
Katastrálne územie: Záhorská Bystrica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 44-22 Bratislava - sever
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam