Chránený areál Brezinky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1141
Výmera chráneného územia: 86 910 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2007
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v B. Bystrici č. 5/2007 z 19. apríla 2007, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Brezinky - účinnosť od 1.5.2007
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana zachovalých biotopov európskeho významu slatiny s vysokým obsahom báz, aktívne vrchoviská, prechodné rašeliniská, a trasoviská, degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy a vresoviská s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Šumiac, Telgárt
Katastrálne územie: Šumiac, Telgárt
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-11, 37-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam