Chránený areál Kopec

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1153
Výmera chráneného územia: 37 640 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2008
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu ŽP v B. Bystrici č. 4/2008 z 30. júla 2008, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Kopec - účinnosť od 15.8.2008, 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Ochrana zachovalých biotopov európskeho významu suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte, porasty borievky obyčajnej, pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických substrátoch.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Priechod
Katastrálne územie: Priechod
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam