Prírodná rezervácia Cúdeninský močiar

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1158
Výmera chráneného územia: 1 416 855 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2009
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úprad životného prostredia v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 1/2009 z 23.2.2009 - účinnosť od 1.3.2009, 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia je ochrana zachovalých biotopov európskeho významu: vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430) a nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: ohniváčik veľký (Lycaena dispar).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Obec: Ipeľské Predmostie
Katastrálne územie: Ipeľské Predmostie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam