Prírodná pamiatka Chvalovská jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1173
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 108 553 m2
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: 2009
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: NR SR, KÚŽP v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu ŽP v B. Bystrici č. 5/2009 zo 16. apríla 2009, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo PP Chvalovská jaskyňa - ú. od 1.5.2009
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: V ochrannom pásme prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Obec: Chvalová
Katastrálne územie: Chvalová
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-31 Jelšava
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam