Chránený areál Konopiská

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1174
Výmera chráneného územia: 75 153 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2009
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: KÚŽP v Trnave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trnave č. 2/2009 z 24. apríla 2009 - ú. od 1.6.2009, 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Oligotrofné aţ mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár (3140) a druhov európskeho významu: čík európsky (Misgurnus fossilis), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus) a blatniak tmavý (Umbra krameri).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Dunajská Streda
Obec: Kostolné Kračany, Vrakúň
Katastrálne územie: Amadeho Kračany, Nekyje na Ostrove
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Dunajská Streda 45-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam