Prírodná pamiatka Pružinská Dúpna jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1176
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: 2009
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: NR SR, KÚŽP v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: verejnosti voľne prístupná jaskyňa - vyhláška Krajského úradu ŽP v Trenčíne č. 8/2009 z 18.12.2009 - účinnosť od 15.1.2010
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Jaskyňa je prístupná návštevníkom v období od 1. mája do 31. októbra za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Pružina
Katastrálne územie: Pružina
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam