Chránený areál Čiližské močiare

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1177
Výmera chráneného územia: 886 569 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2009
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad životného prostredia v Trnave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu ŽP v Trnave č. 3/2009 z 10. decembra 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Čiližské močiare - účinnosť od 15.1.2010
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopu európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: býčko rúrkonosý (Proterorhinchusmarmoratus), čík európsky (Misgurnus fossilis), pĺž severný (Cobitis taenia), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), blatniak tmavý (Umbra crameri), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus) a vydra riečna (Lutra lutra).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 2. stupeň
3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Dunajská Streda
Obec: Gabčíkovo, Boheľov, Pataš, Vrakúň, Veľký Meder, Padáň
Katastrálne územie: Gabčíkovo, Boheľov, Pataš, Vrakúň, Veľký Meder, Padáň
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam