Prírodná pamiatka Malá Stanišovská jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1181
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: 2009
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: NR SR, KÚŽP v Žiline
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: návšt. poriadok - vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 5/2009 z 15.12.2009 - ú. od 15.1.2010
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Účelom návšt. poriadku je prispieť k ochrane prírodnej pamiatky Malá Stanišovská jaskyňa a jej únosnému vyuţívaniu na kultúrno-výchovné účely úpravou podrobností o územnej ochrane a využívaní jaskyne a o správaní sa jej návštevníkov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Ján
Katastrálne územie: Liptovský Ján
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam